าพสะท้อนสภาวะทาสแมว : Reflections of the state of cat slavery


"ชื่อผลงาน : ภาพสะท้อนสภาวะทาสแมว : Reflections of the state of cat slavery"

  ชื่อผลงาน : ภาพสะท้อนสภาวะทาสแมว : Reflections of the state of cat slavery

   ชื่อเจ้าของผลงาน : นายภานุพงศ์ พรประพันธ์

    สาขาวิชา : จิตรกรรม

     เทคนิค: -

      แนวความคิด

      เนื่องด้วยแมวเป็นสัตว์เลี้ยงที่คู่กับมนุษย์มาตั้งแต่ยุคโบราณ จึงทำให้เกิดความคุ้นเคยและพัฒนากลายมาเป็นความผูกพัน ในเวลาต่อมาก็ได้กลายมาเป็นวัฒนธรรมเกิดขึ้นเป็นการเลี้ยงดูในที่สุด และมีคำศัพท์บัญญัติขึ้นมาในยุคที่มีสื่ออินเตอร์เน็ตเมื่อไม่กี่ปีให้หลังว่า “ทาสแมว” ทาสแมวหมายถึงกลุ่มคนที่มีความคลั่งไลค้ หลงไหล และพร้อมจะทำทุกอย่างเพื่อให้แมวที่ตนรักโดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ก็ตาม ซึ่งข้าพเจ้าและครอบครัวก็ได้เป็นส่วนหนึ่งในกลุ่มคนเหล่านั้นด้วยในแต่ละวันมักจะมีเหตุการณ์และสถานการณ์ต่างเกิดขึ้นใหม่เสมอ และเหตุการณ์ต่าง ๆเหล่านั้นก็ได้ทิ้งแง่คิดไว้ให้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นการเมือง สภาพสังคม หรือครอบครัว ข้าพเจ้าจึงนำความสัมพันธ์ของครอบครัวข้าพเจ้าที่มีต่อแมว มาเปรียบเทียบกับสภาพสังคมในปัจจุบันโดยใช้รูปทรงของแมวและคน ที่มีลักษณ์ต่างแตกต่างกันออกไปมาผสานกับเรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่เป็นประเดนอยู่ในสังคมปัจจุบัน มาสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะ เพื่อทำให้เกิดมุมมองใหม่ในเชิงการเปรียบเทียบ อีกทั้งยังสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม และกระตุ้นให้คนในสังคมเกิดการคิดตาม