กำหนดการรับสมัคร TCAS 64


"การรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS ปีการศึกษา 2564"

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

เปิดรับสมัครในรอบ TCAS1-Portfolio 

 5-14 มกราคม พ.ศ. 2564


ข้อมูลเพิ่มเติมที่ 

http://regservice.buu.ac.th/


คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

www.fineartbuu.org 

038-102510-11


# สาขาวิชาครีเอทีฟอาร์ตและกราฟิกครีเอทีฟ (Creative art & Graphic Creative)

# สาขาวิชาออกแบบเซรามิกส์ (Ceramics Design)

# สาขาวิชานิเทศศิลป์ (Communication Design)

# สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ (สองภาษา) Product Design (EP.) 

# สาขาวิชาจิตรกรรมสร้างสรรค์ (Creative Painting)