พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU)


"พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยบูรพา และ Communication University of Zhejiang ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน"

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยบูรพา และ Communication University of Zhejiang ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก และ Prof.Xu Xiaozhou อธิการบดี Communication University of Zhejiang เป็นประธานการลงนามในครั้งนี้

โดยมี รศ.ดร.เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์ (คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์) ผศ.ดร.พรรณวลัย เกวะระ (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) คุณฉิน ยู้เซิ่น (อดีตอุปฑูตวัฒนธรรม สถานฑูตจีนประจำประเทศไทย) ผู้บริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ ผู้บริหาร Communication University of Zhejiang เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน