คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่ รศ.ดร. เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์ ที่ได้รับตำแหน่งคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นสมัยที่ 2


"คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่ รศ.ดร. เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์ ที่ได้รับตำแหน่งคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นสมัยที่ 2 ณ อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์"