นิทรรศการ The Scented "หอมฉุน" Arts Exhibition 2022


"บรรยากาศการเปิดงานนิทรรศการศิลปะ The Scented "หอมฉุน" Arts Exhibition 2022"

บรรยากาศการเปิดงานนิทรรศการศิลปะ The Scented "หอมฉุน" Arts Exhibition 2022

นิทรรศการจากรายวิชา  Visual Arts of  Administration (การจัดการทางศิลปะ)
ของนิสิตสาขาวิชาจิตรกรรมสร้างสรรค์ ชั้นปีที่ 3 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.บูรพา
เมื่อวันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2022 เวลา 13.00 - 15.00 น.
ณ ร้าน Fuwa Pancake บางแสน