การขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร ปีการศึกษา 2565


"การขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร ปีการศึกษา 2565"