นักสร้างสรรค์สายทัศนศิลป์ 2022


"โครงการสัมมนาวิชาการ เส้นทางการประกอบอาชีพของนักสร้างสรรค์สายทัศนศิลป์ 2022"

สาขาวิชาจิตรกรรมสร้างสรรค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.บูรพา ได้จัดสัมมนา
โครงการสัมมนาวิชาการเส้นทางการประกอบอาชีพของนักสร้างสรรค์สายทัศนศิลป์ 2022
เมื่อวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 8.30 - 16.30 ที่ผ่านมา
ณ ชั้น 2 อาคารบัณฑิตศึกษา ห้อง GD-206 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.บูรพา