นิสิตสาขาวิชาจิตรกรรมสร้างสรรค์ ชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดวาดภาพเกาะลอย "ศรีราชา เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว" ประจำปี 2565


"นศ.อรปรียา แพงศรี นิสิตสาขาวิชาจิตรกรรมสร้างสรรค์ ชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดวาดภาพเกาะลอย "ศรีราชา เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว" ประจำปี 2565 ระดับอุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป"

นศ.อรปรียา แพงศรี นิสิตสาขาวิชาจิตรกรรมสร้างสรรค์ ชั้นปีที่ 4

ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดวาดภาพเกาะลอย "ศรีราชา เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว" ประจำปี 2565 ระดับอุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป