ประกาศเรื่องเปิดประมูลให้เช่าสถานที่จำหน่ายอาหาร


"ประกาศคณะศิลปกรรมศาสตร์ เรื่อง ประมูลเช่าสถานที่จำหน่ายอาหารจานเดียว ข้าวราดแกง และน้ำเปล่า"

คณะศิลปกรรมศาสตร์ เปิดประมูลให้เช่าสถานที่จำหน่ายอาหารานเดียว ข้าวราดแกง และน้ำเปล่า

อ่านประกาศ pdf

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คุณกรวรรณ  เที่ยงตรง 038-102-510 ต่อ 103

-- ติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ สำนักงานคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ชั้น 1

เวลา 08.30-16.30 น. ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ)