ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1


"คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1"

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1

ทุนการศึกษา... ทุนล่ะ 10,000 บาท จำนวน 10 ทุน

นิสิตที่สนใจสมัครกรุณา อ่านรายละเอียดของประกาศ, คุณสมบัติของผู้รับทุน และการส่งเอกสารประกอบการพิจารณา ทุน... ให้ครบถ้วน

สามารถส่งเอกสารการสมัคร และเอกสารประกอบการรับสมัคiได้ที่  เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คุณอินทร์เนตร เฉียบแหลม ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566

วันสัมภาษณ์ระบุไว้ในประกาศ โปรดอ่านรายละเอียดของการสมัครต่าง ๆ ให้ครบถ้วน

หมายเหตุ หากกำหนดการในการสัมภาษณ์มีการเปลี่ยนแปลง จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง