ภาพบรรยากาศโครงการอบรมการเขียนบทความสู่นานาชาติ


"ภาพบรรยากาศโครงการอบรมการเขียนบทความสู่นานาชาติ"

ฝ่ายปัณฑิตศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมการเขียนบทความสู่นานาชาติ เมื่อวันที่ 1 – 2 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา