นิทรรศการ “ วิถี ”


"นิทรรศการจัดแสดงงานศิลปะในรายวิชาสื่อผสม 2 โดยนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 สาขาจิตรกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา"

นิทรรศการ “ วิถี ”

วิถีชีวิตและธรรมชาติ…เกิดขึ้นเพื่อย้ำเตือนผู้คนให้เห็นความสำคัญของธรรมชาติที่เราต้องดำรงชีวิตอยู่ร่วมกัน ในภาวะที่ต้องเผชิญปัญหา และเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เพื่อให้ชีวิตที่มีอยู่นี้ดำเนินไปตามวิถีที่สมดุล และสงบสุข

นิทรรศการจัดแสดงงานศิลปะนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาสื่อผสม2 โดยนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 สาขาจิตรกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

นิทรรศการจัดแสดงระหว่างวันที่ 21 มีนาคม - 24 มีนาคม 2566
ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ในเวลาราชการ

Facebook : นิทรรศการศิลปะ “ วิถี ”