The 9th International Exhibition of Phenomenology of Life Art: Nature and Inner Perception


"The 9th International Exhibition of Phenomenology of Life Art: Nature and Inner Perception"

เมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2566 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ Research Institute of Community with a shared Destiny for Mankind, Communication University of China, Tsinghua University Postdoctoral Alumni Association Art Committee พร้อมด้วย Free Cloud International Art, Beijing Silk Road Xinyu Cultural Exchange Center, Beijing Shuiguange Pavilion Cultural Creativity Center, People's Art Creation Institute และ Jin Art Gallery ได้ร่วมกันจัดโครงการนิทรรศการ The 9 th International Exhibition of Phenomenology of Life Art: Nature and Inner Perception โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ กล่าวรายงานโครงการฯ พร้อมกับ Li Youliang (หลี่ โยวเหลียง) ผู้อำนวยการสถาบันการสร้างสรรค์ศิลปะของประชาชน, Zhang Zijian (จางจื้อเจี้ยน) ทนายความศูนย์สร้างสรรค์วัฒนธรรมปักกิ่งสุ่ยกวนเก๋อ, Li Yongzhi (หลี่ หย่งจื้อ) ศาสตราจารย์มหาวิทยาลัย และ Jin mei (จินเหม่ย) ศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัยสื่อสารมวลชนประเทศจีนกล่าวถึงผลงานและความเป็นมาของการจัดนิทรรศการในครั้งนี้

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ซึ่งโครงการ The 9th International Exhibition of Phenomenology of Life Art: Nature and Inner Perception เป็นการแสดงผลงานศิลปะจากศิลปิน ที่มีชื่อเสียงจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ศิลปินจากประเทศไทย เยอรมนี ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา เม็กซิโก และเกาหลีใต้ ผลงานกว่า 100 ผลงาน จากศิลปินกว่า 30 ท่าน ถือเป็นการสานสร้างงานด้านศิลปกรรมและขยายเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านศิลปกรรมและเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนด้านศิลปะและวัฒนธรรมในระดับสากล รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้และการสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม สามารถเข้าชมผลงานได้จนถึงวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2566 ณ หอศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา