The 3rd Thai-Sino International Symposium on Arts: Art and Design as a Bridge for Cross-Cultural Communication


"The 3rd Thai-Sino International Symposium on Arts: Art and Design as a Bridge for Cross-Cultural Communication"

เมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา คณะศิลปกรรมศาสตร์ และ Beijing Silk Road Xinyu Cultural Exchange Center ร่วมกันจัดโครงการสัมมนาการศึกษาด้านศิลปะระดับนานาชาติ ไทย-จีน ครั้งที่ ๓ : ศิลปะและการออกแบบสะพานเชื่อมสำหรับการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม (The 3rd Thai-Sino International Symposium on Arts: Art and Design as a Bridge for Cross-Cultural Communication) โดยมี รศ.ดร.เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ กล่าวรายงานการจัดโครงการฯ ดังกล่าว

ทั้งยังได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล จริตควร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมกับบรรยายพิเศษ เรื่อง “นโยบายทางวิชาการของมหาวิทยาลัยบูรพา” และได้รับเกียรติจากผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ผศ.ดร. ธิติ ปัญญาอินทร์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และผู้บริหารมหาวิทยาลัยจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมบรรยายพิเศษเกี่ยวกับศิลปะ การออกแบบ เพื่อเป็นการดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือให้เป็นรูปธรรมและคงรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีงามกับการแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน มีนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ป.เอก) ให้ความสนใจ และเข้าร่วมฟังเป็นจำนวนมากอีกด้วย