ภาพบรรยากาศการบันทึกความเข้าใจ เพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่าง 2 มหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยบุรพา (MOU) ร่วมกับ Communication University of Zhejiang


"ภาพบรรยากาศการบันทึกความเข้าใจ เพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่าง 2 มหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยบูรพา (MOU) ร่วมกับ Communication University of Zhejiang"

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ได้ให้การต้อนรับ Professor Dr.Xu Xiaozhou อธิการบดี Communication University of Zhejiang ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพูดคุยเพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างทั้ง 2 มหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยบูรพามีบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับ Communication University of Zhejiang เพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างกัน ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ในฐานะผู้ประสานงานหลักของความร่วมมือดังกล่าว

Communication University of Zhejiang เป็น 1 ใน 2 มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนที่มีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ด้านสื่อดิจิทัลและอุตสาหกรรมวิทยุโทรทัศน์