แจ้งการจัดส่งชุดพิธีการ สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ให้ฟรีทาง EMS


"แจ้งการจัดส่งชุดพิธีการ สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ให้พรีทาง EMS"

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ได้จัดส่งชุดพิธีการ ให้สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ฟรี ทาง EMS
ให้แก่นิสิตที่ได้ลงทะเบียนไว้ดังมีรายชื่อต่อไปนี้