แนวทางการจัดการเรียน Online ของสถาบันภาษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563


"แนวทางการจัดการเรียน Online ของสถาบันภาษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563"

นิสิตสามารถสแกน QR Code ในแต่ละภาพ เพื่อเข้าดูรายละเอียด
และรหัส-วิธีการเข้าห้องเรียนออนไลน์ของแต่ละรายวิชาค่ะ หรือ click ที่
https://li.buu.ac.th/detail.html#/2;9