มอบทุนการศึกษาให้กับนิสิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ จำนวน 10 ทุน


"คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาให้กับนิสิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ จำนวน 10 ทุน ทุนละ 5,000 บาท"

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาให้กับนิสิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ จำนวน 10 ทุน ทุนละ 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)

นิสิตที่มีความประสงค์ขอรับทุนการศึกษา ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบได้ที่สำนักงานคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ดาวน์โหลดรายละเอียดและแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ 
https://drive.google.com/file/d/1CflqJDAq9UyGWhCHBK6nYEC9Tmo78bAz/view

 หรือ QR Code