สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ (หลักสูตรสองภาษา)

Website
Product Design EP.
https://www.facebook.com/ProductDesignBuu

ชื่อปริญญาภาษาไทย: ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ (หลักสูตรสองภาษา)
ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ
: Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Product Design (Bilingual Program)
อักษรย่อภาษาไทย: ศป.บ. การออกแบบผลิตภัณฑ์ (หลักสูตรสองภาษา)
อักษรย่อภาษาอังกฤษ: B.F.A. Product Design (Bilingual Program)

จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
- จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต
- หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
- รับทั้งนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติ

การรับนิสิต      จำนวน 30 คน

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
- นักออกแบบผลิตภัณฑ์
- เจ้าของกิจการ Studio Design
- นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
- นักออกแบบตกแต่งภายใน
- นักออกแบบกราฟิก
- นักออกแบบบรรจุภัณฑ์
- นักบริหารจัดการด้านงานออกแบบ
- นักออกแบบตกแต่งนิทรรศการ และ- ครูศิลปะโรงเรียนเอกชน

ปรัชญา
มุ่งผลิตบัณฑิตทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ ใฝ่หาความรู้ คู่คุณธรรม ชี้นำ สังคม สามารถประดิษฐ์วัสดุสร้างสรรค์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนาสู่การออกแบบในระดับสากล

การจัดการเรียนการสอน (มีเรียนอะไรบ้าง)
1. รายวิชาพื้นฐานทฤษฎีด้านศิลปะและการออกแบบ เช่น ประวัติศาสตร์การออกแบบผลิตภัณฑ์ สุนทรียศาสตร์ เป็นต้น

2. รายวิชาพื้นฐานทักษะด้านศิลปะและการออกแบบ เช่น วาดเส้น องค์ประกอบศิลป์ การเขียนแบบ เป็นต้น

3. รายวิชาด้านเทคโนโลยี เช่น พื้นฐานคอมพิวเตอร์สองมิติ คอมพิวเตอร์สามมิติ เป็นต้น

4. รายวิชาด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ เช่น การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบสื่อสาร การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ การออกแบบตกแต่งภายใน การออกแบบการจัดนิทรรศการ การออกแบบของเด็กเล่น การออกแบบจัดสวน ปัจจัยมนุษย์ แนวโน้มการออกแบบผลิตภัณฑ์ การพัฒนาวัสดุ เป็นต้น

5. รายวิชาด้านการฝึกประสบการณ์และสหกิจศึกษา เช่น ความร่วมมือด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ สหกิจศึกษา เป็นต้น

6. รายวิชาด้านการวิจัย เช่น การศึกษาส่วนบุคคล ศิลปนิพนธ์ เป็นต้น

คุณสมบัติและการเตรียมตัวของผู้ที่เข้าเรียน
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

2. การรับสมัครนิสิตใช้ระบบ Thai University Center Admission System (TCAS) รอบที่ 1 คัดเลือกโดยการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ไม่มีการสอบข้อเขียน แต่จะดู ผลงานและความสามารถเป็นหลัก รอบที่ 2 รับสมัคร 2 โครงการ คือ 1) โครงการโควตา 12 จังหวัด จะใช้ข้อสอบส่วนกลาง เช่น 9 วิชาสามัญ หรือ GAT/PAT และแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา และ 2)โครงการรับตรง มีสอบภาคปฏิบัติ รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน โดย ทปอ. จะเป็นส่วนกลางในการรับสมัคร

3. การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา นิสิตจะต้องมีพื้นฐานด้านวาดเส้น สามารถวาดเส้น ในรูปแบบต่าง ๆ ได้ มีความถนัดด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ และมีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
- รศ.ดร. เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง
- ดร. มิยอง ซอ
- ดร. รสา สุนทรายุทธ
- ดร. ฝนทิพย์ รังสิตสวัสดิ์
- ดร. วรรณวรางค์ เล็กอุทัย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

อีเมล
productdesign.burapha@gmail.com

มือถือ
038-102510 ต่อ 106

โทรศัพท์
038-102510 ต่อ 106

ผู้ดูแล
ดร.รสา สุนทรายุทธ

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง
https://www.facebook.com/ProductDesignBuu


ค่าเล่าเรียนต่อปีการศึกษา (โดยประมาณ)
80000 บาท