สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ (หลักสูตรสองภาษา)

Website
Product Design EP.
https://www.facebook.com/ProductDesignBuu

ชื่อปริญญาภาษาไทย: ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (การออกแบบผลิตภัณฑ์ (หลักสูตรสองภาษา))
ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ
: Bachelor of Fine and Applied Arts (Product Design (Bilingual Program))
อักษรย่อภาษาไทย: ศป.บ. (การออกแบบผลิตภัณฑ์ (หลักสูตรสองภาษา))
อักษรย่อภาษาอังกฤษ: B.F.A. (Product Design (Bilingual Program))

จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
- จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต
- หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
- รับทั้งนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติ

การรับนิสิต      จำนวน 30 คน

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
ประกอบอาชีพนักออกแบบผลิตภัณฑ์ เจ้าของกิจการ Studio Design นักวิจัยและพัฒนา ผลิตภัณฑ์ นักออกแบบตกแต่งภายใน นักออกแบบกราฟิก นักออกแบบบรรจุภัณฑ์ นักบริหาร จัดการด้านงานออกแบบ นักออกแบบตกแต่งนิทรรศการ และครูศิลปะโรงเรียนเอกชน

ปรัชญา
มุ่งผลิตบัณฑิตทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ ใฝ่หาความรู้ คู่คุณธรรม ชี้นำ สังคม สามารถประดิษฐ์วัสดุสร้างสรรค์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนาสู่การออกแบบในระดับสากล

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
- อาจารย์ รศ.ดร. เกรียงศักดิ์  เขียวมั่ง
- อาจารย์ ดร. มิยอง  ซอ
- อาจารย์ ดร. รสา  สุนทรายุทธ
- อาจารย์ ดร. ฝนทิพย์  รังสิตสวัสดิ์
- อาจารย์ ดร. วรรณวรางค์  เล็กอุทัย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

อีเมล
productdesign.burapha@gmail.com

มือถือ
038-102510 ต่อ 106

โทรศัพท์
038-102510 ต่อ 106

ผู้ดูแล
ดร.รสา สุนทรายุทธ

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง
https://www.facebook.com/ProductDesignBuu


ค่าเล่าเรียนต่อปีการศึกษา (โดยประมาณ)
80000 บาท