สาขาวิชาออกแบบเซรามิกส์

Website
Ceramics Design
https://www.facebook.com/CeramicsBUU/

ชื่อปริญญาภาษาไทย: ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ออกแบบเซรามิกส์)
ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ: Bachelor of Fine and Applied Arts (Ceramics Design)
อักษรย่อภาษาไทย: ศป.บ. (ออกแบบเซรามิกส์)
อักษรย่อภาษาอังกฤษ: B.F.A. (Ceramics Design Program)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
- จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 125 หน่วยกิต
- หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย
- รับทั้งนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้

การรับนิสิต      จำนวน 30 คน

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

- นักออกแบบที่มีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบเซรามิกส์ เช่น ศิลปิน ครูสอนศิลปะหรือด้านการ ออกแบบ          นักออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ นักวิจัยด้านเซรามิกส์ นักเซรามิกส์ ผู้เชี่ยวชาญหรือที่ ปรึกษาด้านการออกแบบ             ช่างเทคนิคด้านผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ ช่างฝีมืองานหัตถกรรมด้านผลิตภัณฑ์ เซรามิกส์ พนักงานบริษัทหรือโรงงานอุตสาหกรรมเซรามิกส์ในระดับหัวหน้า

- ผู้ประกอบการทางศิลปะและการออกแบบเซรามิกส์ เช่น ธุรกิจส่วนตัวด้านผลิตภัณฑ์เซรามิกส์และ ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ผู้ประกอบการเซรามิกส์ขนาดกลางและย่อม
(SMEs) อาชีพอิสระด้านการออกแบบ ตัวแทนจำหน่ายด้านวัตถุดิบ เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เซรามิกส์

ปรัชญา
ผลิตบัณฑิตให้มีศักยภาพทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ สามารสร้างสรรค์หรือร่วมสร้างสรรค์ ผลงานศิลปกรรมด้านออกแบบเซรามิกส์ตามมาตรฐานสากล

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
- รองศาสตราจารย์ ดร.เสกสรรค์  ตันยาภิรมย์
- ศาสตราจารย์ ภรดี  พันธุภากร
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธมาศ  ประเสริฐวรชัย
- อาจารย์ กัลยาณี  เผือกนำผล
- อาจารย์ ดร.ศุภฤกษ์  คณิตวรานันท์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

อีเมล
ceramicbuu@gmail.com

มือถือ
038-102510 ต่อ 106

โทรศัพท์
038-102510 ต่อ 106

ผู้ดูแล
อ.กัลยาณี เผือกนำผล

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง
https://www.facebook.com/CeramicsBUU/


ค่าเล่าเรียนต่อปีการศึกษา (โดยประมาณ)
50000 บาท