สาขาวิชานิเทศศิลป์

Website
Visual Communication Design
http://www.nitedsilp.buu.ac.th

ชื่อปริญญาภาษาไทย: ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (นิเทศศิลป์)
ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ: Bachelor of Fine and Applied Arts (Visual Communication Design)
อักษรย่อภาษาไทย: ศป.บ. (นิเทศศิลป์)
อักษรย่อภาษาอังกฤษ: B.F.A. (Visual Communication Design Program)

จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
- จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต
- หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย
- รับทั้งนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้

การรับนิสิต      รวมจำนวน 75 คน

วิชาเอกเลือก
- คอมพิวเตอร์กราฟิก             25 คน (ภาคปกติและภาคพิเศษ)
- ออกแบบกราฟิกและโฆษณา     25 คน (ภาคปกติและภาคพิเศษ)
โทรทัศน์และดิจิทัลมีเดีย         25 คน (ภาคปกติและภาคพิเศษ)

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
นักออกแบบสร้างสรรค์ กราฟิกดีไซน์เนอร์ นักออกแบบโฆษณา นักออกแบบบรรจุภัณฑ์นัก ออกแบบทางคอมพิวเตอร์กราฟิก นักสร้างภาพเคลื่อนไหว นักออกแบบโมเดล 3 มิติ นักออกแบบ อุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนท์ นักออกแบบสื่อนวัตกรรมภาพเคลื่อนไหว นักออกแบบสื่อภาพยนตร์ และสื่อดิจิทัล นักออกแบบสื่อทางมัลติมีเดีย นักตกแต่งภาพนิ่ง

ปรัชญา
การนำความรู้ทักษะบูรณาการและประยุกต์ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบสื่อ สร้างสรรค์พัฒนาเศรษฐกิจในยุคดิจิทัล มีความพร้อมรับผลกระทบความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ใหม่ การดำเนินชีวิตสังคมใหม่ แสวงหาความรู้ สร้างสรรค์ผลงานได้ด้วยตนเองสู่เศรฐกิจสร้างสรรค์ ใหม่ ตระหนักในคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต รู้จักใช้สติปัญญาในการดำรงชีวิต สื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ  วนิชวัฒนานุวัติ
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กฤษฎา  แสงสืบชาติ
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุพิศ  เสียงก้อง
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์  ทะลิ
- อาจารย์ นัตพล  ถ้ำมณี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

อีเมล
fineart@buu.ac.th

มือถือ
038-102510 ต่อ 106

โทรศัพท์
038-102510 ต่อ 106

ผู้ดูแล
-

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง
http://www.nitedsilp.buu.ac.th


ค่าเล่าเรียนต่อปีการศึกษา (โดยประมาณ)
50000 บาท