สาขาวิชาจิตรกรรมสร้างสรรค์

Website
Creative Painting
https://buupaintingpro.wixsite.com/mysite?fbclid=IwAR3RGKxXIdtC19T6Axp3-gtLmPCPsg6F55gx6IwXbYnmZiBuOCTCKAwL1Fo

ชื่อปริญญาภาษาไทย: ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (จิตรกรรมสร้างสรรค์)
ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ: Bachelor of Fine and Applied Arts (Creative Painting)
อักษรย่อภาษาไทย: ศป.บ. (จิตรกรรมสร้างสรรค์)
อักษรย่อภาษาอังกฤษ: B.F.A. (Painting Program)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
- จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต
- หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย
- รับทั้งนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้

การรับนิสิต      จำนวน 30 คน

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
อาชีพศิลปินอิสระ  นักออกแบบงานศิลปกรรม  ข้าราชการครูทางด้านศิลปะ ครูสอนศิลปะในโรงเรียนเอกชน  อาจารย์หรือติวเตอร์ในสถาบันสอนศิลปะเอกชน  บุคลากรฝ่ายศิลปกรรมในหน่วยงานข้าราชการ  บุคลากรฝ่ายศิลปกรรมในหน่วยงานเอกชน ผู้ประกอบการธุรกิจสร้างสรรค์ทางด้านศิลปกรรม  นักออกแบบสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ บุคลากรฝ่ายศิลปกรรมประจำสถานีโทรทัศน์ และนักออกแบบสื่อมัลติมีเดียและเวปไซด์

ปรัชญา
ผลิตนักสร้างสรรค์ทางด้านจิตรกรรม ที่มีความสามารถทางด้านศิลปกรรม ในรูปแบบสากล ทั้งจิตรกรรมร่วมสมัย และจิตรกรรมไทยร่วมสมัย ให้มีอัตลักษณ์เฉพาะของทางภาคตะวันออก โดยเน้นให้บัณฑิตเป็นผู้ที่มีคุณธรรม มีจริยธรรม มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต  สามารถนำเสนอ สามารถปฏิบัติการ และสามารถบูรณาการเพื่อตอบสนองความต้องการของภาครัฐและเอกชน โดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นตัวชี้นำแนวทางการสร้างสรรค์ โดยใช้ทรัพยากรของชุมชนและองค์กรอย่างคุ้มค่า คุ้มทุน เพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภายในประเทศให้เจริญก้าวหน้า

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนงค์  ธนาวนิชกุล
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภานุ  สรวยสุวรรณ
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อธิวุธ  งามนิสัย
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาสกร  สงสว่าง
- อาจารย์ ธนากรณ์  อุดมศรี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

อีเมล
fineart@buu.ac.th

มือถือ
038-102510 ต่อ 106

โทรศัพท์
038-102510 ต่อ 106

ผู้ดูแล
ประธานสาขาวิชาจิตรกรรม และคณาจารย์ทุกท่าน

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง
https://buupaintingpro.wixsite.com/mysite?fbclid=IwAR3RGKxXIdtC19T6Axp3-gtLmPCPsg6F55gx6IwXbYnmZiBuOCTCKAwL1Fo


ค่าเล่าเรียนต่อปีการศึกษา (โดยประมาณ)
25000 บาท