สาขาวิชาการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม (ภาคพิเศษ)

ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม
ชื่อภาษาอังกฤษ : Master of Arts Program in Arts and Cultural Administration

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อภาษาไทย : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารศิลปะและวัฒนธรรม)
ชื่อภาษาอังกฤษ : Master of Arts (Art and Cultural Administration)
อักษรย่อภาษาไทยศศ.ม. (การบริหารศิลปะและวัฒนธรรม)
อักษรย่อภาษาอังกฤษ: M.A. (Art and Cultural Administration)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
- แผน ก แบบ ก 2 ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต
- แผน ข   ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร
รูปแบบ : หลักสูตรปริญญาโท
ภาษาที่ใช้ : หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษบางรายวิชา)
การรับเข้าศึกษา : รับทั้งนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติที่มีความรู้ภาษาไทย
ความร่วมมือกับสถาบันอื่น : เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา : ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาเห็นชอบหลักสูตร
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา พ.ศ. 2560 ปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554
- สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งพิเศษที่ 1/2560 วันที่  22  มีนาคม  พ.ศ. 2560
- สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 14/2560 วันที่  22  มิถุนายน  พ.ศ. 2560

ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

นักวิชาการวัฒนธรรม  ภัณฑารักษ์  นักจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว  และเป็นนักวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ครู อาจารย์ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม เป็นต้น

ชื่อและตำแหน่งของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1. ดร.ภูวษา  เรืองชีวิน
2. ผศ.ดร จันทนา คชประเสริฐ
3. ดร.ชูศักดิ์ สุวิมลเสถียร

ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
“หลักสูตรนี้มุ่งสร้างนักวิชาการและนักบริหารจัดการทางศิลปะและวัฒนธรรรม เพื่อนำความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และทักษะทางปัญญาจากการศึกษาวิจัยไปบริหารจัดการ อนุรักษ์ และพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชน สังคมและประเทศชาติ”

วัตถุประสงค์
หลักสูตรต้องการผลิตมหาบัณฑิตด้านการบริหารศิลปะและวัฒนธรรมที่มีความรู้ ความเข้าใจในการวิจัยทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อนำไปบริหารจัดการ เป็นนักวิชาการวัฒนธรรม ภัณฑารักษ์  นักจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว และเป็นนักวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ครู อาจารย์ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน โดยร้อยละ 80 ของมหาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ จะสามารถประกอบอาชีพในด้านดังกล่าวข้างต้น

แผนของหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร
- แผน ก แบบ ก 2  ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต
- แผน ข  ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร
    1) แผน ก แบบ ก 2     
       หมวดวิชาบังคับ 15 หน่วยกิต
       หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
       วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
    2) แผน ข
        หมวดวิชาบังคับ 15 หน่วยกิต
        หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
        ภาคนิพนธ์ 6 หน่วยกิต

รายวิชา
หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2
หมวดวิชาบังคับ 15 หน่วยกิต

 • 63050160  การบริหารศิลปะและวัฒนธรรม (Art and Cultural Administration) 3 (3-0-6)         

 • 63050260  วิทยาการวิจัยทางศิลปะและวัฒนธรรม (  Research Methodology of Art and Culture)     3 (3-0-6)

 • 63050360  ประวัติศาสตร์ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น (Seminar in Local Culture ) 3 (3-0-6)   

 • 63050460  การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์  (Museum Administration and Management)    3 (3-0-6)

 • 63050560  เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารทางศิลปะและวัฒนธรรม (Technologies for Art and Culture Communication) 3 (3-0-6)

หมวดวิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

 • 63051160  สัมมนาทัศนศิลป์และออกแบบ (Visual Arts and Design Seminar) 3 (2-2-5)      

 • 63061160  สัมมนาธุรกิจการท่องเที่ยวไทย  (Seminar in Thai Tourism Business)
  3 (2-2-5)

 • 63061260  สัมมนาการบริหารองค์กรทางดนตรีและการแสดง (Seminar in Music and Performing Arts  Organization Administration) 3 (2-2-5)

 • 63051260  สัมมนางานค้นคว้าเฉพาะทาง 1 (Specific Research Seminar I) 3 (2-2-5)      

 • 63061360  สัมมนางานค้นคว้าเฉพาะทาง 2 (Specific Research Seminar II) 3 (2-2-5)

 • 63051660  สัมมนาศิลปะและวัฒนธรรม 1 (Seminar in Art and culture I) 3 (2-2-5)

 • 63051760  สัมมนาศิลปะและวัฒนธรรม 2 (Seminar in Art and culture II) 3 (2-2-5) 

วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

 • 63069960  วิทยานิพนธ์ (Thesis)  12 (0-0-36)

หลักสูตร แผน ข
หมวดวิชาบังคับ  15  หน่วยกิต

 • 63050160  การบริหารศิลปะและวัฒนธรรม  (Art and Cultural Administration) 3 (3-0-6)

 • 63050260  วิทยาการวิจัยทางศิลปะและวัฒนธรรม (Research Methodology of Art and Culture)
  3 (3-0-6)

 • 63050360  ประวัติศาสตร์ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น (Art History and Local Culture ) 3 (3-0-6)

 • 63050460  การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ (Museum Administration and Management) 3 (3-0-6)

 • 63050560  เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารทางศิลปะและวัฒนธรรม   (Technologies for Art and Culture Communication) 3 (3-0-6)

หมวดวิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 

 • 63051160  สัมมนาทัศนศิลป์และออกแบบ  (Visual Arts and Design Seminar) 3 (2-2-5)

 • 63061160  สัมมนาธุรกิจการท่องเที่ยวไทย  (Seminar in Thai Tourism Business) 3 (2-2-5)

 • 63061260  สัมมนาการบริหารองค์กรทางดนตรีและการแสดง (Seminar in Music and Performing Arts Organization Administration) 3 (2-2-5)

 • 63051260  สัมมนางานค้นคว้าเฉพาะทาง 1  (Specific Research Seminar I) 3 (2-2-5)        

 • 63061360  สัมมนางานค้นคว้าเฉพาะทาง 2  (Specific Research Seminar II) 3 (2-2-5)

 • 63051660  สัมมนาศิลปะและวัฒนธรรม 1 (Seminar in Art and Culture 1) 3 (2-2-5)

 • 63051760  สัมมนาศิลปะและวัฒนธรรม 2 (Seminar in Art and Culture II)  3 (2-2-5)

  ภาคนิพนธ์

 • 63069860  ภาคนิพนธ์ (Term Paper) 6 (0-0-18)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

อีเมล
nikorn1900@gmail.com

มือถือ
081-5756395

โทรศัพท์
0 3810 2510

ผู้ดูแล
นายนิกร กาเจริญ

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง
-


ค่าเล่าเรียนต่อปีการศึกษา (โดยประมาณ)
240000 บาท