สาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

ภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in Visual Arts and Design

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อปริญญาภาษาไทย : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ทัศนศิลป์และการออกแบบ)
ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy (Visual Arts and Design)
อักษรย่อภาษาไทย : ปร.ด. (ทัศนศิลป์และการออกแบบ)
อักษรย่อภาษาอังกฤษ : Ph.D. (Visual Arts and Design)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า  48 หน่วยกิต

    แบบ 1.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาทัศนศิลป์หรือการออกแบบ  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง  และมีเกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 3.5 ขึ้นไป หรือดำรงตำแหน่งทางวิชาการ  ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ หรือมีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการ ภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น อย่างน้อย 2 บทความ ไม่เกิน 3 ปี ย้อนหลัง  ทั้งนี้ ต้องผ่านการประเมินของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ และมีผลสอบทักษะทางภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยกำหนด
    แบบ 2.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาทัศนศิลป์หรือการออกแบบหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีเกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป และมีผลสอบทักษะทางภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยกำหนด

รูปแบบของหลักสูตร
รูปแบบ : หลักสูตรปริญญาเอก
ภาษาที่ใช้ : หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษบางรายวิชา)
การรับเข้าศึกษา : รับทั้งนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติ
ความร่วมมือกับสถาบันอื่น : เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา : ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาเห็นชอบหลักสูตร

 • หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา พ.ศ. 2560 ปรับปรุงจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ พ.ศ. 2554
 • สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งพิเศษที่ 1/2560 วันที่  28  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2560
 • สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 14/2560 วันที่  22  มิถุนายน  พ.ศ. 2560

ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา 2561

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
ประกอบอาชีพเป็นนักวิจัยสร้างสรรค์และการออกแบบ ผู้สอน และนักพัฒนาระดับผู้นำในวิชาชีพสาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ 

ชื่อและตำแหน่งของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1. ศ.สุชาติ เถาทอง 
2. ผศ.ดร เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง
3. ผศ.ดร บุญชู บุญลิขิตศิริ

ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
“หลักสูตรนี้มุ่งสร้างทัศนศิลปินและนักออกแบบทางวิชาการ วิชาชีพเพื่อเป็นผู้นำทางความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ทักษะทางปัญญา และทักษะพิสัย ในการพัฒนาและสร้างสรรค์งานให้มีคุณค่า มูลค่า และมาตรฐานในระดับสูง”

วัตถุประสงค์

1. ผลิตดุษฎีบัณฑิตด้านทัศนศิลป์และการออกแบบที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยสร้างสรรค์ทัศนศิลป์และการออกแบบ เพื่อตอบสนองความต้องการกำลังคนด้านศิลปกรรมศาสตร์ ในภาครัฐและภาคเอกชน       

2. ผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านการวิจัยสร้างสรรค์ทัศนศิลป์และการออกแบบ เพื่อนำองค์ความรู้ใหม่ไปประยุกต์ทางการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์และผลงานออกแบบต่อสังคมและประเทศชาติ

3. ผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถขั้นสูง เพื่อเข้าสู่การทำงานในด้านต่าง ๆ ในทางทัศนศิลป์และการออกแบบ

4. มีความสามารถในการวิจัยเพื่อองค์ความรู้ใหม่ พัฒนาองค์ความรู้ สร้างองค์ความรู้ และถ่ายทอดความรู้การศึกษาทัศนศิลป์และการออกแบบ เพื่อสามารถชี้นำสังคม เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันระดับประเทศสู่สังคมโลก เพื่อต่อยอดงานวิจัย เพื่อใช้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น

แผนของหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 48  หน่วยกิต

หลักสูตร แบ่งเป็น 2 แบบ
    แบบ 1  ทำดุษฎีนิพนธ์อย่างเดียว
        แบบ 1.1  สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  48  หน่วยกิต

    แบบ 2  เรียนรายวิชาและทำดุษฎีนิพนธ์
        แบบ 2.1  สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 48  หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร
แบบ 1.1
- หมวดวิชาบังคับ (วิชาสัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 1-3)     ไม่นับหน่วยกิต
- ดุษฎีนิพนธ์  48  หน่วยกิต

แบบ 2.1
- วิชาบังคับ 12 หน่วยกิต
- วิชาสัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 1 - 3 ไม่นับหน่วยกิต
- ดุษฎีนิพนธ์ 36 หน่วยกิต

รายวิชา
แบบ 1.1  ทำดุษฎีนิพนธ์อย่างเดียว

    รายวิชาเรียนก่อนที่จะเสนอดุษฎีนิพนธ์ไม่นับหน่วยกิต  จำนวน 9  หน่วยกิต

 • 63470160    สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 1 (A Seminar in the Doctoral Dissertation 1 ) 3 (2-2-5) 

 • 63470260  สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 2 ( A Seminar in the Doctoral Dissertation 2) 3 (2-2-5)

 • 63480160  สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 3 ( A Seminar in the Doctoral Dissertation 3) 3 (2-2-5)

 • 63499860 ดุษฎีนิพนธ์  (Doctoral Dissertation)
  48 (0-0-144)           

แบบ 2.1  เรียนรายวิชาและทำดุษฎีนิพนธ์
    รายวิชาบังคับ  จำนวน 12  หน่วยกิต ประกอบด้วย

    วิชาบังคับร่วม

 • 63371160  สหวิทยาการวิจัย    (  Interdisciplinary Research Methodology) 3 (3-0-6)

  วิชาบังคับ

 • 63471160  สัมมนาวิจัยทัศนศิลป์และการออกแบบขั้นสูง  (A Seminar in Advanced Visual Arts and Design Research) 3 (2-2-5)

 • 63471260  สหวิทยาการวิเคราะห์งานทัศนศิลป์ และการออกแบบ  (The Interdisciplinary Integration Analysis of Visual Arts and Design) 3 (3-0-6)             

 • 63471360  สัมมนาทัศนศิลป์และการออกแบบ (  A Visual Arts and Design Seminar) 3 (2-2-5)

เมื่อเรียนรายวิชาบังคับครบถ้วนแล้ว ก่อนที่จะเสนอดุษฎีนิพนธ์ต้องเรียนรายวิชาต่อไปนี้เป็นวิชาไม่นับหน่วยกิตจำนวน 9 หน่วยกิต

 • 63470160 สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 1  ( Seminar in Doctoral Dissertation 1) 3 (2-2-5)

 • 63470260 สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 2 ( Seminar in Doctoral Dissertation 2) 3 (2-2-5)

 • 63480160 สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 3 ( Seminar in Doctoral Dissertation 3) 3 (2-2-5)

  ดุษฎีนิพนธ์  จำนวน  36  หน่วยกิต

 • 63499960 ดุษฎีนิพนธ์ (Doctoral Dissertation)      36 (0-0-108)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

อีเมล
nikorn1900@gmail.com

มือถือ
081-5756395

โทรศัพท์
0 3810 2510

ผู้ดูแล
คุณนิกร กาเจริญ

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง
-


ค่าเล่าเรียนต่อปีการศึกษา (โดยประมาณ)
เหมาจ่าย (3 ปี) 480,000 บาท