สาขาการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม

ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

ชื่อภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in Art and Cultural Administration

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อปริญญาภาษาไทย : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารศิลปะและวัฒนธรรม)
ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy (Art and Cultural Administration)
อักษรย่อภาษาไทย : ปร.ด. (การบริหารศิลปะและวัฒนธรรม)
อักษรย่อภาษาอังกฤษ : Ph.D. (Art and Cultural Administration)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนรวมตลอดหลักสูตร
แบบ 1.1 และแบบ 2.1  ไม่น้อยกว่า  48  หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร
รูปแบบ : หลักสูตรปริญญาเอก
ภาษาที่ใช้ : หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษบางรายวิชา)
การรับเข้าศึกษา : รับทั้งนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติ
ความร่วมมือกับสถาบันอื่น : เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา : ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาเห็นชอบหลักสูตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา พ.ศ. 2560 ปรับปรุงจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554
- สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งพิเศษที่ 1/2560 วันที่  22  มีนาคม  พ.ศ. 2560
- สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 14/2560 วันที่  22  มิถุนายน  พ.ศ. 2560

ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา 2561


อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
ประกอบอาชีพเป็นนักวิจัย อาจารย์ นักวิชาการวัฒนธรรม  และนักพัฒนาระดับผู้นำในวิชาชีพ สาขาการบริหารศิลปะและวัฒนธรรมด้านต่าง ๆ ทั้งในภาครัฐ และภาคเอกชน

ชื่อและตำแหน่งของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1.  ดร.ภูวษา  เรืองชีวิน 
2. ผศ.ดร จันทนา คชประเสริฐ
3. ดร.ชูศักดิ์ สุวิมลเสถียร     

ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
“บูรณาการความรู้ สหวิทยาการทางศาสตร์และศิลป์อย่างลึกซึ้งเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมบนฐานความคิดแบบไทยและสากลอย่างเป็นรูปธรรมด้วยเหตุและผล โดยมีแนวทางอนุรักษ์และพัฒนาคุณค่าและมูลค่าอย่างเหมาะสมกับปัจจุบันและอนาคต”

วัตถุประสงค์
เพื่อผลิตนักบริหารจัดการด้านศิลปะวัฒนธรรมที่มีความรู้ความสามารถ และมีความเป็นผู้นำทางด้านต่าง ๆ สามารถทำงานเชื่อมโยงกับงานวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งการประยุกต์ใช้ในการพัฒนาวิชาชีพทางศิลปะและวัฒนธรรมในหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน ส่วนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และสนับสนุนส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในด้านศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อสามารถนำความรู้ไปใช้บูรณาการในงานอนุรักษ์ พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ ได้เข้าใจเห็นคุณค่าของงานศิลปะและวัฒนธรรมในวงกว้าง

แผนของหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 48  หน่วยกิต

หลักสูตร แบ่งเป็น 2 แบบ
- แบบ 1  ทำดุษฎีนิพนธ์อย่างเดียว
        แบบ 1.1  สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  48  หน่วยกิต
- แบบ 2  เรียนรายวิชาและทำดุษฎีนิพนธ์
        แบบ 2.1  สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 48  หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร
แบบ 1.1
- หมวดวิชาบังคับ (วิชาสัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 1-3) ไม่นับหน่วยกิต
- ดุษฎีนิพนธ์ 48 หน่วยกิต

แบบ 2.1
- วิชาบังคับ 12 หน่วยกิต
- วิชาสัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 1-3 ไม่นับหน่วยกิต
- ดุษฎีนิพนธ์ 36 หน่วยกิต

รายวิชา
- แบบ 1.1  ทำดุษฎีนิพนธ์อย่างเดียว

รายวิชาเรียนก่อนที่จะเสนอดุษฎีนิพนธ์ไม่นับหน่วยกิต  จำนวน 9  หน่วยกิต

 •  63570160  สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 1 (A Seminar in the Doctoral Dissertation 1) 3 (2-2-5)  

 •  63570260  สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 2 ( A Seminar in the Doctoral Dissertation 2) 3 (2-2-5)

 • 63580160  สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 3 (A Seminar in the Doctoral Dissertation 3) 3 (2-2-5)

 •  63589860 ดุษฎีนิพนธ์  (Doctoral Dissertation)     48 (0-0-144)                            

- แบบ 2.1  เรียนรายวิชาและทำดุษฎีนิพนธ์
  รายวิชาบังคับ  จำนวน 12  หน่วยกิต  ประกอบด้วย

 • 63371160  สหวิทยาการวิจัย (Interdisciplinary Research Methodology) 3 (3-0-6)              

 • 63571260  การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม           (Arts Cultural Administration and Management) 3 (3-0-6)

 • 63571360  สัมมนาสหวิทยาการศิลปวัฒนธรรม ( A Seminar on Interdisciplinary Arts and Culture )  3 (2-2-5)

 • 63571460 สัมมนาวิจัยภาคสนาม(Field Research Seminar) 3 (2-2-5)

เมื่อเรียนรายวิชาบังคับครบถ้วนแล้ว ก่อนที่จะเสนอดุษฎีนิพนธ์ต้องเรียนรายวิชาต่อไปนี้ เป็นวิชาไม่นับหน่วยกิตจำนวน 9 หน่วยกิต

 • 63570160 สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 1  (Seminar in  Doctoral Dissertation 1) 3 (2-2-5)

 • 63570260 สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 2  (Seminar in Doctoral Dissertation 2) 3 (2-2-5)

 • 63580160 สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 3  (Seminar in Doctoral Dissertation 3) 3 (2-2-5)     

  ดุษฎีนิพนธ์  จำนวน  36  หน่วยกิต

 • 63599860 ดุษฎีนิพนธ์ (Doctoral Dissertation) 36 (0-0-108)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

อีเมล
nikorn1900@gmail.com

มือถือ
081-5756395

โทรศัพท์
0 3810 2510

ผู้ดูแล
คุณนิกร กาเจริญ

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง
-


ค่าเล่าเรียนต่อปีการศึกษา (โดยประมาณ)
เหมาจ่าย (3 ปี) 480,000 บาท