สาขาวิชาครีเอทีฟอาร์ต และกราฟิกครีเอทีฟ


website
Creative art & Graphic Creative
https://www.gambuufa.com

ชื่อปริญญาภาษาไทย: ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ครีเอทีฟอาร์ต และกราฟิกครีเอทีฟ)
ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ: Bachelor of Fine and Applied Arts (Creative Art and Graphic Creative)
อักษรย่อภาษาไทย: ศป.บ. (ครีเอทีฟอาร์ต และกราฟิกครีเอทีฟ)
อักษรย่อภาษาอังกฤษ: B.F.A. (Creative Art and Graphic Creative)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
- จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต
- หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย
- รับทั้งนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้

การรับนิสิต      รวม 30 คน
    วิชาเอกเลือก     : ครีเอทีฟอาร์ต          15 คน
                       : กราฟิกครีเอทีฟ        15 คน

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
- นักออกแบบทางศิลปะที่เชี่ยวชาญด้านความคิดสร้างสรรค์ในสายอาชีพปัจจุบัน เช่น ครีเอทีฟอาร์ต ไดเร็คเตอร์ ศิลปิน คนผลิตโฆษณา ครูสอนศิลปะ นักออกแบบกราฟิกดีไซน์ นักออกแบบผลิตภัณฑ์ประยุกต์

- ผู้ประกอบการทางศิลปะและการออกแบบในสายอาชีพธุรกิจ เช่น ผู้ประกอบการศิลปะ ผู้ประกอบการ ด้านงานออกแบบประยุกต์             

- นักออกแบบทางศิลปะในสายอาชีพที่กําลังเกิดขึ้นในอนาคตกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง เช่น นวัตกร นักออกแบบประสบการณ์เหนือจินตนาการ นักออกแบบประสบการณ์ลูกค้า นักออกแบบด้านอนาคตศาสตร์และสร้างกระแส

ปรัชญา
หลักสูตรนี้มุ่งผลิตบัณฑิตนักศิลปะที่มีความรู้ ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ด้านศิลปะ (Creative Art)  ที่สามารถสร้างแนวทางในการสื่อสารศิลปะส่วนบุคคลสู่สังคม และบัณฑิตนักออกแบบผู้มีมุมมองสร้างสรรค์เชิงศิลปะ (Graphic Creative) ที่สามารถประยุกต์กระบวนการศิลปะภาพพิมพ์ไปใช้ใน การสร้างงานออกแบบ และพัฒนางานสายอาชีพในยุคใหม่ที่ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในสังคม ปัจจุบันและอนาคต เป็นบัณฑิตผู้รับผิดชอบต่อตนเอง ขยันฝึกฝนทักษะ และนำความคิดสร้างสรรค์ไป พัฒนาสังคมโดยรวม

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
- รศ. ปิติวรรธน์ สมไทย
- ผศ.ดร. ผกามาศ สุวรรณนิภา
- ผศ.ดร. ศุภรา อรุณศรีมรกต
- ผศ. จักรกริศน์ บวแก้ว
- ผศ. กุลชาณัช เติมประยูร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

อีเมล
buugamcrea@gmail.com

มือถือ
038-102510 ต่อ 106

โทรศัพท์
038-102510 ต่อ 106

ผู้ดูแล
ประธานสาขากราฟิกอาร์ต และกราฟิกมีเดีย

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง
https://www.gambuufa.com


ค่าเล่าเรียนต่อปีการศึกษา (โดยประมาณ)
25000 บาท