วิจัยและทุน


ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการผลิตผลงานวิจัยฯ
รายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการผลิตผลงานวิจัยฯ ปีงบประมาณ2563 ดาวน์โหลด
ประกาศหลักเกณฑ์พิจารณาทุนวิจัย คณะ ปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มต่างๆประกอบการดำเนินงานวิจัย
ลำดับขั้นตอนการขอรับทุนวิจัย63 ดาวน์โหลด
ใบสมัครขอรับทุนอุดหนุนการผลิตผลงานทางวิชาการ (ศป.ว.01) ดาวน์โหลด
แบบเสนอโครงการวิจัยประกอบการสมัครขอรับทุนอุดหนุน (ศป.ว.02) ดาวน์โหลด
แบบเสนอโครงร่างงานวิจัยสร้างสรรค์ประกอบการสมัครขอรับทุนอุดหนุน (ศป.ว.03) ดาวน์โหลด
แบบเสนอโครงการผลิตผลงานทางวิชาการ(สื่อการสอน) (ศป.ว.04) ดาวน์โหลด
แบบเสนอโครงการผลิตผลงานสร้างสรรค์,ออกแบบ (ศป.ว.04) ดาวน์โหลด
ใบสมัครขอรับทุนอุดหนุนการผลิตผลงานเอกสารวิชาการ ตำรา หนังสือ เอกสารคำสอน และเอกสารประกอบการสอน (ศป.ว.04) ดาวน์โหลด
แบบเสนอโครงการผลิตผลงานทางวิชาการ (ศป.ว.05 ) ดาวน์โหลด
สัญญาผลงานวิชาการ (ศป.ว.06 ) ดาวน์โหลด
แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย (ศป.ว.07) ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มขอขยายเวลาดำเนินโครงการวิจัย รอบที่ 1 (ศป.ว.08) ดาวน์โหลด
สัญญาขอทุนวิจัยปี 63 ดาวน์โหลด